Đơn hàng bị hủy có ảnh hưởng tới điểm vận hành của Quán không?

Trong trường hợp Đơn hủy do lỗi vận hành của Quán, bao gồm:

- Hết món
- Sai giá
- Quán bận 
- Quán đóng cửa nhưng không cập nhật hệ thống

Lúc này, % đơn hủy sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá phần vận hành của Quán trên ShopeeFood. Nếu % tổng số đơn hủy bởi Quán trong 30 ngày trước nhiều hơn 2%, quán sẽ mất danh hiệu Quán Yêu Thích.

Xem thêm Chính sách Quán Yêu Thích
Xem thêm Tổng hợp các thông tin về Đơn hàng bị huỷ và hướng dẫn yêu cầu bồi hoàn
 
Đánh dấu yêu thíchFavorite